Back

Smart City er Lillestrøms framtid

Vi må bygge for framtiden. Lillestrøm har med sin attraktivitet, beliggenhet og store utbyggingsarealer enorme muligheter for å bli en smart by.

Av Rolf Th. Holm, daglig leder Lillestrøm Delta

Kunnskapsbyen Lillestrøm hadde i år sin studietur til Brussel og besøkte bla annet Oslo Region European Office.

Et av temaene var å se på EU-innspill for utvikling av smarte byer. FNs 17 bærekraftsmål, med særlig fokus på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, er viktige når man skal utvikle smarte byer

Smart Cities består av tre hovedpilarer som er mobilitet, energiløsninger og bærekraft samt IKT og IoT (Internet of Things).

Gode byrom å gå i
Mobilitet går ut på å tilrettelegge for gående, syklister og kollektivtransport. Blir dette prioritert med gode opparbeide akser og effektive ruter av høy kvalitet vil dette benyttes.

Skedsmo kommune har vedtatt et nullvekstmål i bilbruk, som gjør at grønn mobilitet blir avgjørende fremover med tanke på befolkningsutviklingen.

Blir det tilrettelagt med gode byrom med fokus på gange, vil flere benytte dette. Det er avgjørende å passe på at det er kort vei fra boligområder til sentrum og kollektivterminalen. Dette legger også overordnede planer opp til, med fortetting og høy utnyttelse innenfor gang avstand til Sentrum.

Endret mobilitet
Nye former for bildeling, bysykler, elektriske sparkesykler og førerløse busser ser vi kommer, og vil endre mobiliteten.

Energivennlige løsninger og bærekraft består av å bygge slik at energiforbruket i nybyggene er minimale. Det går an å få til pluss hus i dag, som avgir mer energi enn de forbruker.

Vi har fjernvarme i Lillestrøm med miljøvennlig energi. Det er prosjekter andre steder i Norge hvor man klarer å ta varme fra kloakken (avløpsvannet) og løse oppvarmingsbehovet for næringsbygg.

Bruk tre i byen
Når det gjelder bygging, så må klimasmarte materialer brukes. Det er flere materialer som egner seg godt og er bærekraftige og kan resirkuleres. Bruk av tre og utstrakt trebruk i nybygg er trukket frem som en fremtidens materiale med tank på bærekraft og karbonlagring. Tenk tre.

Det blir produsert stadig mer data og ved hjelp av sensorer (IoT – Internet of Things) som overvåker aktiviteter. Big Data og AI (Kunstig Intelligens) gir enorme muligheter til å analysere og gi svaret på spørsmål vi ikke visste vi kunne stille engang.

Spørsmålet blir da hvordan bruke data og teknologi til hverdagsgjøremål?

Attraktiv beliggenhet
Lillestrøm har med sin attraktivitet, beliggenhet og store utbyggingsarealer enorme muligheter for å bli en smart by.

Når Lillestrøm Nord områdereguleringen starter opp, og siden Kjeller, med en samlet plass til anslagsvis cirka 30.000 innbyggere må vi tenke smart. Så store og viktige utbygnings arealer med den attraktive beliggenheten må utvikles bærekraftig og fremtidsrettet.

Det bør nå settes i gang et prosjekt med mål om å designe fremtidens Smart City strategier for Lillestrøm.

Da må vi stare nå, slik at Smart City-strategiene er klare når planarbeidet utføres for de nye transformasjonsområdene.

Lillestrøm har alle muligheter til å bli Europas mest vellykkede Smart City.