Våre nettverk

MØTEPLASSER – CONNECTING COMPETENCE

Gjennom våre møteplasser har vi ikke kun fokus på de forretningsmessige kontaktene som skapes mellom bedrifter. Like viktig er det å bidra til styrket kontakt mellom ulike typer aktører – det vil si innen næringsliv, forskning, utdanning og offentlige virksomheter. Dette stimulerer både utviklingen i den enkelte virksomhet, men også i regionen som sådan. Økt samarbeid mellom disse ulike aktørene er en vesentlig del av Kunnskapsbyens målsetting. Våre møteplasser er fritt tilgjengelig for ansatte i medlemsvirksomhetene, og er som hovedregel gratis å delta på. Her – som i de fleste andre sammenhenger for Kunnskapsbyens virksomhet – utarbeides tematisk fokus og program for en stor del i samarbeid mellom Kunnskapsbyens administrasjon og medlemsvirksomhetene.

GRØNN BUSINESS – FORNYBAR ENERGI OG MILJØ

Kunnskapsbyen samarbeider med bedrifter, forskning- og utdanninsinstitusjoner, kommuner, fylker og andre offentlige og private aktører, for å skape et marked for teknologi og kompetanse fra regionens teknologibedrifter og tjenesteleverandører.

Gjennom internasjonalt samarbeid synliggjør KL norske virksomheters kompetanse, og bidrar til nettverksbygging. Innovasjon skapes gjennom samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og utdannings- og forskningssektoren. Fremtidsrettede løsninger krever helhetstenkning og samarbeidmellom ulike aktører på tvers av fagområder.

URBAN – BY OG REGIONSUTVIKLING

Lillestrømregionen har både et unikt utgangspunkt og enorme muligheter. Samfunnsutviklingen i hovedstadsområdet gjør at spørsmålet for Lillestrøm ikke er om byen skal vokse kraftig, men hvordan veksten skal skje og hvilken by den skal skape. Sentrumsområdet i Lillestrøm er i støpeskjeen, og vil sammen med Kjeller danne en levende universitetsby som tiltrekker seg, og beholder, de beste talentene – og det næringslivet som skal leve av talentet. Vi vil utvikle attraktive sentra i alle deler av regionen.

SMART OG TRYGT – VELFERDSTEKNOLOGI

Et nettverk som kobler offentlig sektor med det private næringslivet for å finne de gode løsningene for fremtiden. Vi blir stadig flere eldre og mange lever lengre med kroniske sykdommer. De fleste av oss ønsker å klare oss mest mulig selv, og leve uavhengige og gode liv. Samtidig er det også slik at antallet ansatte innen helse og omsorg ikke kan øke parallelt med eldrebølgen. Utfordringen med tilgang på arbeidskraft betyr at vi må jobbe smartere og bruke mennesker der mennesker behøves og teknologi der den kan brukes. Velferdsteknologi er teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse. Teknologien skal også bidra til mobilitet, fysisk og kulturell aktivitet – og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen.

2021-05-28T14:00:43+02:00

Solenergiklyngen

Solenergiklyngen Etableringen av Solenergiklyngen er et resultat av Kunnskapsbyen Lillestrøms mangeårige Interreg-samarbeid, som brakte sammen et nettverk av norske og svenske solenergiaktører. Det EU-finansierte ecoINSIDE-prosjektet i Interreg Sverige-Norge-programmet var en

2021-05-28T14:00:44+02:00

Grønn kapital

The Green Capital Project’s main objective is to increase the share of renewable investments and green private fundings in the Oslo region. Green capital is a RIP Project (Regional Innovation Program) financed and supported by

2021-05-28T14:00:45+02:00

Konferanser

Konferanser Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerer to store konferanser hvert år: Lillestrømkonferansen arrangeres på våren i samarbeid med LillestrømBanken. Dette er en konferanse for næringslivet som har som målsetting å skape begeistring

2021-05-28T14:00:45+02:00

ecoINSIDE

ecoINSIDE Gränsöver­skridande living lab ecoINSIDE er et prosjekt som skal fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene. Slik

2021-05-28T14:00:45+02:00

Events

Events Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerer også mindre Events - som seminarer, frokostmøter, Work-shops etc. Disse gjennomføres 3 - 4 ganger pr. år på formiddag, ettermiddag eller kveld med et gitt

2021-05-28T14:00:46+02:00

VRI helseforetak

VRI Helseforetak Dagens eiendomsmasse i ”sykehus-Norge” er nær 5 millioner kvadratmeter. Helse Sør-Østs bygningsmasse utgjør ca halvparten av dette. Årlig gjøres det investeringer i norske sykehus på nærmere 10 milliarder

2021-05-28T14:00:46+02:00

Biogas2020

En skandinavisk biogassplattform Biogas2020 er et grenseoverskridende samarbeid for biogassutvikling i regionen Öresund-Kattegat-Skagerrak. Prosjektet vil samle tilgjengelig kunnskap om biogass under ett i en sterk samarbeidsplattform. Målet er å skape

2021-05-28T14:00:47+02:00
VRI

VRI

Virkemidler for regional innovasjon VRI sin oppgave er å få bedrifter og forskningsmiljøer til å samarbeide for å oppnå innovasjon og økt verdiskaping. VRI skal også hjelpe bedrifter å finne

2021-05-28T14:00:47+02:00

SusValueWaste

Innovative and sustainable exploitation of organic residual resources Verdien av organisk avfall og andre bi-produkter fra industri og husholdninger stiger i verdens økonomi. Materialer som lenge har representert en kostnad

2021-05-28T14:00:48+02:00

NewBusFuel

NewBusFuel New Bus Refuelling for European Hydrogen Bus Depots Det overordnede målet for NewBusFuel er å øke kunnskapen om hva som skal til av teknologi og tekniske løsninger for

2021-05-28T14:00:48+02:00

Green Techmakers

Green Techmakers Techmakers akseleratorprogram er rettet mot vekst- og oppstartselskaper. Seks selskaper tas opp i programmet. Vi evaluerer søknader basert på: • Potensiale for vekst og lønnsomhet • Innovasjonsgrad av produkt

2021-05-28T14:00:48+02:00

Blue Move

The Blue Move for a Green Economy The Blue Move for a Green Economy er et EU-støttet prosjekt som skal bidra til å etablere hydrogen som er naturlig energivalg. Hydrogen-prosjektet

2021-05-28T14:00:51+02:00

Blank

Prosjektittel Se perorep tatur? Fic temporum, ullorio et rest, odit esequid igendip samenimi, officid iaesequi nonsecte as aborio. Odi dios suntia vollatio quissimo ius cum fuga. Nem sinimagnate nullendebis reperiosaped

2021-05-28T14:00:51+02:00

Green Drive Region

Green Drive Region Green Drive Region er en større, grenseoverskridende satsning på fossiluavhengig transport i Indre Skandinavia. Prosjektet skal bidra til at 10 % av kjøretøyparken i Akershus, Hedmark, Värmland,

2021-05-28T14:00:52+02:00

OBS Hydrogen

OBS! Hydrogen OBS! Hydrogen omhandler kunnskapsformidling med fokus på bruk av hydrogen til transport. Målgruppene er elever, lærere, politikere, offentlig administrasjon, media og allmennheten. Hynor Lillestrøms anlegg i Akershus EnergiPark er utgangspunktet for

2021-05-28T14:00:53+02:00

Hydrogenforum

Norsk Hydrogenforum Norsk Hydrogenforum (NHF) er den nasjonale interesseorganisasjonen for hydrogenbasert verdiskaping i Norge. Kunnskapsbyen Lillestrøm har vært vertskap for sekretariatet til NHF siden 2010 og har også tidligere vært