Om organisasjonen

VÅRT OPPDRAG

Kunnskapsbyen er et unikt partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsinstitsjoner og offentlige virksomheter. Vårt mål er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers av disse – for å skape et attraktivt og bærekraftig næringsliv i regionen.

Medlemmer av Kunnskapsbyen deltar i et ambisiøst og resultatorientert samarbeid mellom bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, kommuner og offentlige virksomheter.

Kunnskapsbyens partnerskapsmodell er også et godt eksempel på hvordan vi sammen kan skape innovasjon og kunnskapsnettverk som gavner både store og små virksomheter.

Vår historie

Opprettelsen av Kunnskapsbyen Lillestrøm kom på bakgrunn av en rapport fra Cambrigde som var bestilt av Oslo Teknopol. Denne konkluderte med at Kjeller-miljøet hadde en faglig ekspertise som matchet den internasjonale elite. Foreningen ble etablert 13. desember 2000.

Området hadde dessuten et stort potensiale for å skape nye arbeidsplasser. Utfordringen var at man ikke utnyttet de åpenbare muligheter. «Kjeller-miljøet» hadde for lite kontakt og samarbeid med industrien.

Miljøet hadde rett og slett liten kontakt med samfunnet rundt seg. Skedsmo kommune tok dermed initiativet til å etablere Kunnskapsbyen Lillestrøm. Forskningsinstitutter, virksomheter, utdanningsinstitusjoner i Lillestrøm-området, Akershus Fylkeskommune og Skedsmo kommune samlet seg dermed rundt bordet. Formålet var å bidra til næringsutvikling, økt verdiskaping, vekst og velstand.

Kunnskapsbyen finansieres i dag gjennom medlemsavgift fra sine nærmere 110 medlemsvirksomheter, samt grunnfinansiering fra Lillestrøm kommune. I tillegg mottar vi også prosjektmidler fra kommuner, fylker og EU.