Project Description

En sluttet sirkel

Sirkulær økonomi krever nye måter å tenke på og nye forretningsmodeller. . Den sirkulære økonomien handler om å bedre ivareta materialer og ressurser gjennom å øke både verdi og levetid gjennom mer spesialiserte kretsløp – motsatsen er en lineær økonomi der ‘bruk-og-kast’ er modellen. Sentralt i dette er avfall. Prosjektet En sluttet sirkel tar derfor utgangspunkt i avfallsbransjens roller i den sirkulære økonomien.

Som en viktig del av den sirkulære økonomien har vi bioøkonomien – ressursene som bringes inn i denne delen av økonomien er basert på biomasse; en bevegelse fra fossilt karbon til grønt karbon. Bioøkonomi handler om både bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til mat-, helse- og fiberprodukter til industrielle produkter og energi. I prosjektet vil både den tekniske og biologiske siden bli tematisert, men en hovedvekt vil legges på bioøkonomien og avfallsstrømmene fra urbant avfall.

Vi i OREEC ønsker å fremme de store, globale trendene i en regional ramme, heve kompetansen og øke engasjementet rundt sirkulær økonomi og bioøkonomi i regionen. I prosjektet skal nytenkende og innovative virksomheter både innenfor og utenfor avfallsbransjen vises frem og bringes inn i felles fora. Sammen med oss har vi ROAF, Renovasjonsetaten i Oslo kommune, Avfallsforsk, Desso/Tarkett og Coca Cola Enterprises AS i en egen arbeidsgruppe.

Les nyhetssaken om prosjektet i Romerikes Blad

Prosjektets hovedmål er å knytte aktører fra ulike bransjer tettere sammen og etablere en regional samarbeidsplattform der sirkulær økonomi setter rammen, og fokuset på innovasjon og næringsutvikling både i og utenfor avfallsbransjen er drivkraften.

Det skal gjennomføres flere seminarer der aktører fra både det private næringsliv, akademia, organisasjonsliv og offentlige virksomheter inviteres til å delta på tvers av bransjer. Møteplassene skal organiseres gjennom tre seminarer og studiebesøk ved regionens industrielle produksjonsanlegg og avfallsbehandlingsanlegg, samt utarbeidelse av en mini-brosjyre med beskrivelse av regionens ‘best praksis’ med eksempler på sirkulær økonomi. Følg med i OREECs kalender for nærmere informasjon! Prosjektet vil også identifisere nye muligheter for samarbeid og innovasjon gjennom felles aktiviteter, erfaringsdeling og diskusjoner.

I tråd med det økende fokuset på innovative anskaffelser og leverandørutvikling vil vi organisere det ene seminar rundt temaet ‘Sirkulære anskaffelser’. Dette vil vektlegge og synliggjøre de offentlige aktørenes roller, samtidig som private aktører trekkes inn i dialog, hever kompetansen om store potensielle kunder.

Prosjektet finansieres av Akershus Fylkeskommune gjennom Regionalt Innovasjonsprogram og løper over 12 måneder med oppstart februar 2016.

‘En sluttet sirkel’ ser bioøkonomien som et viktig område for næringsutvikling og støtter med dette opp under regjeringens nasjonale bioøkonomistrategi, samt Akershus fylkeskommunes arbeid med en regional strategi for bioøkonomi. Prosjektet vil bidra aktivt med innspill til fylkeskommunens strategiutvikling.

OREEC har nylig levert en omfattende søknad til EUs program for innovasjon, Horizon 2020, der fremtidens behandling av urbant organisk avfall er tema. En sentral del av prosjektet er oppbyggingen av en regional plattform av aktører. En slik platform vil være et regionalt utgangspunkt for økt innovasjon i grenseflaten mellom avfallsbransjen og andre næringer.

PROSJEKTPERIODE

mars 2016-desember 2016

KONTAKTPERSONER

Marianne Reime (prosjektleder)

marianne@oreec.no,  tel 917 21 176

Siste nyheter

Skal rulle ut 100 hydrogenlastebiler

Gjennom prosjektet H2 Truck har norske aktører gått sammen om å sørge for å få minst hundre hydrogenlastebiler ut på norske veier innen 2025.

Publisert: 24/03/2021

Hun skal lede Akershus Energi Sol AS

Med etableringen av Akershus Energi Sol AS gis det et tydelig signal om at solkraft blir et av de viktigste satsingsområder for Akershus Energi.

Publisert: 23/03/2021

Solenergibransjen nær 2019-rekorden

Det ble installert om 40 MW med ny solkraft i Norge i fjor, noe som tilsvarer en installasjon av 350 solcellepaneler hver eneste dag.

Publisert: 19/03/2021

Se alle nyhetene