Project Description

Generasjon 2045

Bli med å skape det Lillestrøm vi skal gi til neste generasjon

Her vil du få et innblikk i hvilke muligheter Lillestrøm har. Og du inviteres til å si din mening og komme med forslag. Dermed kan du være med å påvirke morgendagens Lillestrøm. – Din mening teller!

Lillestrøm har et potensial som ingen andre byer i Norge har. Folketallet kommer til å vokse kraftig de neste tiårene. Spørsmålet er dermed ikke om Lillestrøm blir en stor by, men hva slags by vi vil at barna våre skal overta.

Hele Oslo-området kommer de neste årene til å ha en svært sterk befolkningsvekst. I Oslo og Akershus bor det i dag vel 1,2 millioner mennesker. Om én generasjon – tretti år – vil folketallet ha vokst til godt over 1,6 millioner mennesker. Folketallet i Oslo-området vil i løpet av en generasjon øke med like mange mennesker som det i dag bor i Bergen og Trondheim til sammen. Det er dermed åpenbart at presset også på Nedre Romerike blir sterkt.

For å unngå at Nedre Romerike blir et soveområde til Oslo, er det nødvendig å utvikle et sterkt bylokomotiv for regionen. Regionen trenger et sterkt sentrum for å kunne tiltrekke seg arbeidsplasser for den neste generasjonen, og skape alle de tilbud som en større befolkning trenger. Lillestrøm har alle muligheter til å bli et godt bylokomotiv.

Lillestrøm har et bedre utgangspunkt enn kanskje noen annen småby i Norge. Det er kort avstand til Oslo. Lillestrøm ligger sentralt plassert i den delen av landet som kommer til å få sterkest befolkningsvekst. Byen har en unik beliggenhet mellom hovedstaden og landets hovedflyplass, med godt etablerte vei- og jernbaneforbindelser. Lillestrøm har store tilgjengelige arealer i og nær sentrum, samtidig som byen har nærhet til naturen. Og Lillestrøm har allerede en kunnskapsindustri som representerer et godt utgangspunkt for næringsutvikling.

Byen vil vokse i triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller. Der vil det sannsynligvis bo over 100.000 mennesker om én generasjon. Det blir en viktig oppgave å sørge for at dette blir en by som både gir økonomisk verdiskaping, samtidig som byen blir god å bo i for alle som ønsker å være en del av framtidas Lillestrøm.

Dessuten har vi nå muligheten til å skape en by som representerer miljø- og klimamessig bærekraft. Vi kan rett og slett skape annerledesbyen Lillestrøm.

Prosjektet Generasjon 2045 handler om å ta med alle som bor her, og alle som har en mening om framtidas Lillestrøm, med på råd. De barna som blir født i dag skal om en generasjon overta Lillestrøm – i 2045. Hva skal vi gi dem?

Om Generasjon 2045

Navnet på prosjektet forteller at vi inviterer til å se én generasjon fram i tid – til 2045. Prosjektet er en bredt anlagt idédugnad, der både folk flest og virksomheter som arbeider med planlegging, næringsutvikling, boligbygging, samferdsel skal få si sin mening

Alle innspillene vil bli redigert og samlet i et framtidsbilde av Lillestrøm, et slags veikart til 2045. Prosjektet vil både tegne dette bildet, og skissere hvordan ulike aktører kan samarbeide på nye og gode måter for å realisere visjonen.

Dette er en idédugnad som er løsrevet fra kommunale planprosesser, her skal folk flest komme til orde – og innspillene overleveres på en organisert måte til kommune og næringsliv. Dermed gir prosjektet folk flest en unik mulighet til å påvirke utviklingen i nærmiljøet.

I tillegg til de innspillene som samles inn gjennom disse nettsidene, vil det bli gjennomført en rekke idémøter med ulike profesjonelle aktører og representanter for virksomheter og organisasjoner.

Du inviteres til å gi oss dine idéer og synspunkter direkte på disse nettsidene. Vi vil gjerne også at du følger med videre, og er med å diskutere framtidas Lillestrøm på prosjektets Facebookside.

Lillestrøm har et unikt utgangspunkt og et stort handlingsrom for å forme byens fremtid. Gjennom prosjektet Generasjon 2045 er det definert 11 punkter som vil være avgjørende for å lykkes i fremtida:

 • Lillestrømregionen har unike kunnskaps-, teknologi og innovasjonsmiljøer. Disse vil være bærebjelken i utviklingen av framtidas Lillestrøm.
 • De ulike miljøene må samarbeide tettere for å øke verdiskapingen.
 • Det må legges tilrette for entreprenørskap og nyetableringer i tilknytning til kunnskapsmiljøene.
 • Norges viktigste møteplass for næringslivet – Norges varemesse – må integreres bedre mot de lokale innovasjonsmiljøene.
 • Gjennom å utvikle et unik verdiskapingsmiljø innenfra øker attraktiviteten overfor mennesker og bedrifter utenfra.
 • For å lykkes må Lillestrøm være åpen mot verden – og vi må ta imot verden på en god måte.
 • Lillestrøm må i 2045 være en plussby – med en bygningsmasse som  produserer mer energi enn den forbruker.
 • Behovene for person- og varetransport i byen er i 2045 i hovedsak dekket gjennom gode kollektive løsninger, for gange, sykkel og samordnet varelevering.
 • Lillestrøm er i 2045 en kompakt, luftig og grønn by der mennesker opplever god livskvalitet.
 • Byen lever godt og tett sammen med naturen og elveløpene gjennom byen.
 • Lillestrøm anno 2045 er skapt gjennom et unikt samarbeid mellom alle aktører i byen.

Si din mening!

KONTAKTPERSONER
Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lillestrøm)

FACEBOOK
www.facebook.com/generasjon2045

 

Siste nyheter