Gjennom prosjektet SusValueWaste skal et tverrfaglig forskningsteam analysere hvordan biologiske restressurser og avfallsstrømmer utnyttes til kommersiell og industriell produksjon i Norge.

Forskerne håper å bidra til at politikere gjør velinformerte valg og bedre ivaretar reguleringen av industriene knyttet til organisk avfall.

Forskerne er særlig interessert i å identifisere fremvoksende verdikjeder og barrierer for videre utvikling av disse, i en ramme der bærekraft og industriell fremvekst er rammen.

– Vi har voldsomt mye å hente av verdier fra avfall, sier Odd Jarle Skjelhaugen (NMBU) i prosjektets referansegruppe.
Skjelhaugen er senterdirektør i Norsk senter for bioenergiforskning og styreleder i OREEC, som representerer industrien i SusValueWaste. Et antall industrielle virksomheter er involvert for å representere ulike deler av bioøkonomien.

Sterke kompetansemiljøer
Bioøkonomi kan defineres som produksjon og foredling av biologisk fornybare ressurser. I bioøkonomien blir hele råvaren utnyttet og foredlet til et stort utvalg av produkter, og avfall fra en verdikjede blir til verdifullt råstoff i en annen.

I Norge har bruken av begrepet bioøkonomi skutt stor fart siden slutten av 2014. Flere peker på bioøkonomien som en viktig satsing for Norge; der et område der vi har store fortrinn og sterke kompetansemiljøer er for eksempel i marin sektor. Andre sentrale sektorer er landbruk, skogbruk og treforedling, mat- og drikkevareproduksjon og avfallssektoren. Det er til og med sagt at «Bioøkonomi er den nye oljen».

For å bedre forstå hva som ligger fremfor oss av utfordringer og muligheter for bioøkonomien i Norge, skal det gjennomføres en foresight-prosess i prosjektet. OREEC er ansvarlig for organiseringen av denne, der et bredt utvalg eksperter fra de ulike sektorene skal mobiliseres.

Tverrfaglig samarbeid
– I foresight-prosessen skal vi gjennomføre en web-basert spørreundersøkelse som siden skaper grunnlag for diskusjon med ekspertene i en egen workshop i høst. Detter gjør vi en oppfølgings-survey, etterfulgt av en workshop i begynnelsen av 2017, forteller prosjektleder Marianne Reime i OREEC.

Å være med på denne prosessen vil være en spesiell mulighet for aktører på tvers av fagfelt komme sammen og diskutere felles problemstillinger, påpeker hun.

– Workshopene vil gi mulighet for å bygge og forsterke nettverket på tvers av sektorer og ‘siloer’, og de skal bidra til at felles utfordringer løftes frem. Vi ser frem til denne aktiviteten, sier Marianne Reime.

Strategi for bioøkonomi
I Norge er nå regjeringen i siste fase av utviklingen av en nasjonal strategi for bioøkonomi. OREEC leverte innspill til strategien; les her

Prosjektet leverte eget innspill også; les her

Det fireårige prosjektet SusValueWaste er finansiert av Norges Forskningsråd og er bredt sammensatt med partnere fra Norge, Sverige og Danmark.

Vi har voldsomt mye å hente av verdier fra avfall, både av mineraler og – ikke minst – biokarboner som kan erstatte bruke av fossilt material.
Odd Jarle Skjelhaugen, Styreleder i OREEC