Back

Eldre må få være sjef i eget liv

Tiltak for enkeltmennesker som gjør at de kan klare seg best mulig selv, er noe både politikere, kommuneansatte, frivillige og pårørende vil vite mer om.

De viste i hvert fall stor interesse for å delta på inspirasjonsmøtet om en bedre folkehelse, som velferdsteknologiprosjektet SOL – Support quality of life – arrangerte i Lillestrøm Kultursenter.

I seniorhuset på Tåsen har bydel Nordre Akers lagt til rette for trygge omgivelser for en mindre gruppe demente beboere.

– Det handler om å være sjef i eget liv, sa bydelsdirektør Øyvind Henriksen fra Bydel Nordre Aker i Oslo.

Frivillighetspromotor Lillian Halvorsen fortalte hvordan Lørenskog kommune jobber for å få et nytt system for bedre samhandling med frivillige, mens Hans Fredrik Vestneshagen fra No Isolation demonstrerte bruken av en enkel videotelefon, spesialutviklet for eldre mennesker.

Spørsmålet er: – Hva trenger du?
Bydelsdirektør Henriksen fortalte hvordan bydelen jobber med tjenesteinnovasjon og brukerinvolvering i omsorgstjenestene. Nordre Aker har valgt å omorganisere hjemmetjenesten gjennom å skape mestringslag.

– Vi har mange planer og strategier, men har vi stilt oss de riktige spørsmålene? Vi har spurt brukerne om de er fornøyd med det de får i dag – ikke hva det er de trenger.

Nå er det brukernes behov bydelen er opptatt av. Bedre samhandling mellom offentlige, frivillige og private aktører – hjulpet av nye digitale løsninger – er veien til økt egenmestring og bedre liv. I Nordre Akers jobber bydelen tett med menighetene, Lions, Røde Kors, pensjonistforeningene og frivillighetssentralen for å skape gode nettverk rundt den enkelte.

Bred samarbeidsflate
Heidi Nordal som er prosjektleder for alders- og demensvennlig bydel, viste hvordan etablering av nye, fleksible transportløsninger, sammen med Ruter, hadde bidratt til å styrke eldres egenmestring.
Bydelen har samarbeidet med næringslivet og bidratt med demensvennlig opplæring til Ruter, apotek, butikker, menighetene og kinoen. I tillegg har bydelen engasjert seg sammen med idrettslag for å skape gode uformelle møteplasser, der også eldre føler at de passer inn.

Nordal fortalte også om seniorhuset på Tåsen der syv leiligheter er tilrettelagt for personer med lettere eller moderat demenssykdom. Huset på Tåsen illustrerer godt hvordan mestring i trygge omgivelser kan redusere behovet for å kjøpe institusjonsplasser.

Politikerne er opptatt av velferdsteknologi. Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim og Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten var blant de som kom på møtet som ble arrangert av prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Stort nettverk å koble sammen
I tillegg til lokalavisa og kommunens egne nettsider, bruker Bydel Nordre Aker også menighetsbladene som en effektiv kanal for å nå ut med informasjon. Disse er på papir, er lokale og leses av mange eldre.

Lørenskog kommune er også i gang med å utarbeide et system for bedre samhandling mellom kommunale tjenester, lokale organisasjoner og frivillige. Prosjektleder Lillian Halvorsen fortalte at kommunen har gjennomført spørreundersøkelse som avdekket et klart behov for tettere samarbeid.

Ønsket om mer samarbeid med kommunen og bedre kommunikasjon er en gjenganger, forteller hun. I klartekst sies det at kommunen oppleves som treg, utydelig og lite lydhør, der de ulike sektorene er lite samkjørte.

Lørenskog kommune er i ferd med å ta frem en elektronisk plattform som nettopp skal sikre at brukeren blir bedre ivaretatt – på tvers av tjenestegrensene mellom offentlige, frivillige og private tilbydere.

Familietelefon for eldre
SOL-partner Terningen Nettverk, Lillesand kommune og Oslo kommune prøver ut bildetelefonen KOMP. Hans Fredrik Vestneshagen fra leverandøren No Isolation viste hvor enkel denne tjenesten er å bruke.

Hans Fredrik Vestneshagen fra No Isolation mener bildetelefonen kan hjelpe eldre til å komme seg ut av ensomheten.

Han pekte på at isolasjon er en stor påkjenning for mange. Kommunene som har tatt i bruk systemet er dessuten interessert i å se om brukerne som får tilgang på en enkel bildekommunikasjonskanal også vil bli boende hjemme lenger. I Åmot kommune brukes den bl.a. til trening med logoped.

Vestneshagen demonstrerte hvordan bildetelefonen kan være en enkel kommunikasjonskanal for familier som sliter med å organisere kontakten med sine eldre.
– Apparatet har bare en skruknapp for å slå det enten av eller på. Det er alt. Her er det ingen touch-kontroll. Det er ikke mulig å gjøre feil, sa han.

Må satse på forebygging og medvirkning
Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er prosjektleder i SOL, håper at de frammøtte fikk med seg noen gode ideer hjem.
– Det er verken samfunnsøkonomisk eller personellmessig bærekraftig å fortsette med samme behandlingsregime som vi har i dag. Kommunene må satse mer på forebygging og medvirkning, og aktivt ta i bruk digitale løsninger der disse fins, sier hun.

Heiberg var godt fornøyd med at åtte kommuner var representert på møtet – og at det var en god miks av politikere, administrasjon og evigunge pensjonister.