Back

Felles løft for innovasjon og digitalisering

Kunnskapsbyen Lillestrøm er i gang med å etablere en kompetanseklynge for innovasjon og digitalisering på Nedre Romerike.

– Det lokale næringslivet viser stor vilje til samhandling og kompetansedeling, sier prosjektleder Ine Foss i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

– Arbeidet er en direkte videreføring av et prosjekt som ble gjennomført høsten 2017, der vi kartla næringslivets innovasjonsevne, forteller prosjektleder Ine Foss i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Kartleggingen avdekket et stort behov for å dele kompetanse. Svært mange av bedriftene hadde et klart ønske om å etablere en arena for samhandling rundt digitalisering, IoT (tingenes internett) og sensorteknologi – gjennom et tett samarbeid mellom næringslivet og forsknings- og utviklingsmiljøene på Kjeller.

Skal bli bedre lagspillere
Kunnskapsbyen tok tak i disse utfordringene. Med utgangspunkt i det gode kartleggingsmaterialet skjer det videre oppfølgingsarbeidet sammen med bedriftene.

– Vi har fått mye kunnskap om det lokale næringslivet, og opplever stor vilje til samhandling og kompetansedeling. Arbeidet med å bygge opp kompetanseklyngen har vært en spennende reise, forteller Ine Foss, som også er opptatt av å få fram at regionen har mye tung og relevant kompetanse på innovasjon og teknologi.

– Og sammen vil vi stå enda sterkere for å utvikle et nytt kraftsenter, sier hun.

I etterkant av kartleggingen har Kunnskapsbyen samlet lokale bedrifter og forskningsmiljøer for å etablere en kompetanseklynge innenfor innovasjon og digitalisering.

– Kunnskapsbyens rolle er å være sekretariat, sikre fremdrift, lage arenaer og møteplasser. Det er bedriftene selv som skal eie og drive dette arbeidet videre, understreker Ine Foss.

Vil skape et digitalt kraftsenter
Hun forteller at det har vært lett å rekruttere partnere til samarbeidet. Flere bedrifter har tatt direkte kontakt for å få anledning til å delta. Kompetanseklyngen er nå i gang med å fastlegge de strategiske fokusområdene den skal jobbe videre med. Klyngens visjon er: «Vi skal forenkle, fornye og forbedre hverdagen ved å skape et smartere og tryggere samfunn.»

– Vi har en felles ambisjon om å skape et digitalt kraftsenter. Klyngen skal drive omdømmebygging og bidra til digital utvikling og omstilling i regionen, forteller Ine Foss.

Hun håper å se en knoppskyting av nye prosjekter, ideer og virksomheter som en spin-off av klyngesamarbeidet.

– Vårt mål er det også utenfor landegrensene skal bli bedre kjent at det finnes et digitalt kraftsenter i denne regionen – og at det skal bli naturlig å si: «Look to Lillestrøm»!

Representanter fra 18 virksomheter deltok på møtet. Både næringsliv, offentlig sektor og forskning var god representert.

Kunnskap om terrenget
Høsten 2017 fortok Kunnskapsbyen en kartlegging av næringslivets innovasjonsevne på Nedre Romerike. Det ble gjennomført personlige intervjuer med ledere i 130 bedrifter, samt de næringsansvarlige i kommunene for å kartlegge hvordan bedriftene jobber med innovasjon, hvilke muligheter og hindringer de opplever.

Å finne urealiserte innovasjonsprosjekter var også et mål. Det ble avdekket 39 innovasjonsprosjekter som av ulike årsaker ikke var påbegynt eller gjennomført.

På tross av høy innovasjonsevne, ble det påvist lite lokal samhandling. Kunnskapen om lokalt næringsliv og kompetanse var lav. Det samme gjaldt kunnskapen om forskningsmiljøene på Kjeller. Det var ingen faste arenaer for digital samhandling. Mange av bedriftene manglet kompetanse innen digitalisering, IoT og sensorteknologi.

Viktig for Lillestrøm kommune
Kunnskapsbyen har nettopp gjennomført årets tredje fellessamling i kompetanseklyngen, hvor vi var invitert til X Meeting Point den 11. september.

– Dette møtet var en form for gjennombrudd i dette arbeidet. Vi har nå fått satt en retning, definert mål og – ikke minst – så har vi fått samlet svært kompetente og beslutningsdyktige kjernepartnere. 18 virksomheter fra næringsliv, offentlig sektor og forskning deltok på møtet. Der ble også nye Lillestrøm kommune koblet på, forteller Foss.

Torbjørn Pedersen er digitaliseringsdirektør i Lillestrøm kommune. Han presenterte kommunens strategiske tilnærming til digitalisering og fortalte at de har et mål om «å begeistre innbyggerne». Ifølge Pedersen er kommunens strategi er helt i tråd med kompetanseklyngens mål.

Magisk teknologi
Deltakerne på samlingen fikk høre om IFEs tilnærming til digitalisering fra Petter Kvalvik, som er instituttets Portfolio Manager Digitalization. Kvalvik ga et innblikk i hvordan IFE jobber med utvikling og anvendelse av teknologi i et strategisk perspektiv. IFE har lang erfaring med sensorteknologi og tung forskningskompetanse på flere felter – som de ønsker å dele med næringslivet.

Pål Bråtelund, CTO i Stiftelsen Norges Varemesse snakket om å lage et «magisk brukergrensesnitt for byen» og hvordan tilgjengelige datastrømmer kan brukes for å gi gode servicetilbud til innbyggerne og alle de besøkende som kommer til regionen. Flere hundre tusen mennesker besøker varemessen hvert år. De søker også lokale servicetilbud. Informasjons- og datastrømmene de etterlater, kan brukes til det beste både for byen og besøkende.

Følgende bedrifter deltok på den siste samlingen på X Meeting Point: 3M NORGE, Ahlin Kommunikasjon, Datek, FFI, Findability, IFE, Infinitum, Informasjonskontroll, Justervesenet, Kjeller Vindteknikk, , Level9 Logistics, NILU, Norges Varemesse, NRV/NRA, Skedsmo Kommune, Snorre Data, Target Everyone og X Meeting Point og Kunnskapsbyen Lillestrøm