Back

Høy næringslivsvekst, særlig innen transport og lager

Nedre Romerike, anført av Lillestrøm og Lørenskog, opplever en kjempehøy vekst av bedrifter, forteller Knut Vareide hos Telemarksforskning.

– Vi ser en sterk innflytting av nye bedrifter, ikke bare til Lillestrøm, men til hele Nedre Romerike. Området er blitt Norges nye vekstsenter, sier Knut Vareide som er seniorforsker hos Telemarksforskning.

10. mars kommer han til Kunnskapsbyens utsatte nyttårslunsj, hos Duvi. Her vil Vareide orientere om de nyeste utviklingstrekkene for næringslivet i Lillestrøm, basert en fersk analyse fra Telemarksforskning.

Ledige arealer er nøkkelen

Det er en viss sammenheng mellom vekst i innbyggertall og vekst i bedrifter, men arealtilgang synes vel så viktig, påpeker seniorforskeren.

– Vi ser en klar trend at de bynære områdene, som fortsatt har godt med arealressurser, har en god tilvekst av nye bedrifter, sier han.

Vareide konstaterer av næringslivet i Lillestrøm går bra. Det er først og fremst transport- og lagerbransjen og bygg- og anleggsbransjen som har den store veksten.

Sliter med akademikerne

Arbeidsplassveksten er ikke til å unngå. Det store spørsmålet er hva slags arbeidsplasser kommunen ønsker mer av.

Lillestrøm ligger under pari når det gjelder nye arbeidsplasser for høyt utdannet arbeidskraft. Det kan ha en viss sammenheng med at utdanningsnivået til befolkningen er lavere enn det arbeidsmarkedet har behov for.

– Dette trer tydelig frem når vi ser på arbeidsreisemønsteret. Lillestrøm har innpendling av høyutdannet arbeidskraft og utpendling av lavt utdannede. Det ser med andre ord ut til at høyt utdannede mennesker gjerne vil jobbe i Lillestrøm. De vil bare ikke bo her, sier han.