Back

Ønsker testing av selvkjørende busser

Borås Stad og Lørenskog kommune kan passe for utprøving av selvkjørende busser. Begge steder har strekninger med uløste transportbehov som egner seg for testing og utvikling av teknologien.

Daniel Bügel (t.v.) og Jon Eriksen fra Kunnskapsbyen og Mari Lie Venjum fra Lørenskog kommune sammen med Jan Jacobsen, Anders Thorsen og Kristian Flink fra RISE og Charlotta Tornwall fra Borås Stad, på befaring i Lørenskog.

Det er hovedkonklusjonen i sluttrapporten fra det svensk-norske prosjektet «AutoBus», som har kartlagt muligheten for å gjennomføre grundige testprosjekt i Borås og Lørenskog.

Forprosjektet som er en del av det EU-finansierte Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet, har vurdert om det er grunnlag for å teste selvkjørende busser i de to kommunene. Sluttrapporten viser at det lar seg gjennomføre, som et godt supplement til eksisterende trafikk.

Prosjektgruppen undersøker nå mulighetene for å ta forprosjektet videre til et hovedprosjekt med uttesting over en lengre periode på utvalgte strekninger i de to kommunene.

Nye transportløsninger
– Utfordringene knyttet til omlegging til en mer bærekraftig transport er store. I tillegg til å erstatte kjøretøy på bensin og diesel med alternative drivstoff som el, hydrogen og biogass, arbeides det også for å gjøre transporten smartere og mer autonom, sier Daniel Bügel, prosjektleder for Autobus i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

– Det kan blant annet skje ved å anvende små, automatiserte busser til tilknytning til det eksisterende kollektivtilbudet, legger han til.

Kollektivtransportselskapene er drivere i utviklingen av selvkjørende busser. En slik effektivisering av transportløsningene åpner også nye muligheter for utvikling av byer og tettsteder.

Samtidig innebærer dette helt nye utfordringer, ikke minst for å ivareta innbyggernes sikkerhet og personvern.

Slipper dårlig luft og støy
Gjennom å ta i bruk et godt og koordinert system av utslippsfrie og selvkjørende busser, ønsker kollektivselskapene å gi sine passasjerer et bedre og billigere reisetilbud.

Selvkjørende, elektriske kjøretøy vil også bety bedre luftkvalitet. Dårlig luftkvalitet skaper helseproblemer og er et sterkt argument for en omlegging til mer miljøvennlige transportløsninger.

Støy er også en trussel for trivselen til innbyggerne i tettbefolkede områder. Elektriske busser vil gi betydelige forbedringer, også på dette området.

Om AutoBus
Det svensk-norske transportprosjektet AutoBus, er en del av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet. Prosjektet eies av forskningsinstitusjonen RISE (Research Institutes of Sweden). Kunnskapsbyen Lillestrøm er norsk prosjektleder. Borås og Lørenskog er med som prosjektkommuner.

Akershus fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Lørenskog kommune og Borås Stad har bidratt til prosjektet.