Back

Sterk hydrogensatsing i PILOT-E

Hydrogen står sentralt i fem av seks innovative prosjekter som skal utvikle løsninger for maritim transport og fremtidens industri.

– Nå får vi en rekke nye, spennende prosjekter, der hydrogenets egenskaper virkelig kommer til sin rett, sier Kunnskapsbyen hydrogenekspert Jon Eriksen.

De seks utvalgte prosjektene er tildelt 107 millioner kroner i statsstøtte. Støtten gis gjennom PILOT-E – den felles, statlige finansieringsordningen til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova – som er etablert for å utvikle og realisere flere gode ideer, og få dem raskere ut i markedet.

– Forskningsbasert innovasjon skaper arbeidsplasser og store verdier for samfunnet, og hjelper bedriftene til å nå sine mål. Ordningene våre skal være så enkle og treffsikre som mulig for næringslivet, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

Hele 71 millioner kroner er avsatt til prosjekter innen utslippsfri maritim transport. I tillegg kommer36 millioner kroner til prosjekter innen fremtidens klimanøytrale industri.

Jubel i Kunnskapsbyen
Prosjektene som får PILOT-E-status innen maritim transport representerer nullutslippsløsninger for ulike fartøystyper. Kunnskapsbyens hydrogenekspert Jon Eriksen er glad for tildelingen, som han betegner som et gjennombrudd for hydrogen.

– Endelig beveger hydrogen seg inn i den delen av verdi- og energikjeden der hydrogenets egenskaper virkelig kommer til sin rett. PILOT-E-prosjektene er helt i tråd med satsingen i FME-senteret MoZEES, Forskningsrådets storsatsing på nullutslipp i transportsektoren, der Kunnskapsbyen er med, sier Kunnskapsbyen hydrogenekspert Jon Eriksen.

Prosjektene er ambisiøse og vil i stor grad bidra til å flytte fronten for hva som er mulig innen nullutslipps, maritim transport.
Maritim satsing

  • Samskip AS skal utvikle og realisere lønnsom container-transport på sjø med hydrogen og brenselceller som gir utslippsfri framdrift og gjør det mulig å flytte transport av last fra vei til sjø.
  • Havyard Group ASA leder et prosjekt med ambisjoner om utslippsfri drift i verdensarvfjordene og i deler av den ordinære ruten for nye Kystruta, gjennom å kombinere batterier og hydrogen-brenselceller.
  • Selfa Arctic AS og Flying Foil AS skal lede hvert sitt samarbeidsprosjekt knyttet til utslippsfrie hurtigbåter, basert på batteri- eller brenselcelledrift.

Prosjektene under PILOT-E i denne runden får midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, og Samferdselsdepartementet.

– Store forventninger
– Grønn skipsfart er en sektor hvor Norge kan være verdensledende med ny og grønn teknologi. Hydrogen er en av løsningene vi har store forventninger til. Jeg gratulerer alle selskapene som nå får viktig statlig støtte til å utvikle sine ideer videre, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen påpeker at teknologi som kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser og samtidig øke verdiskapningen er en etterspurt vare: – Norge kan med dette utvikle løsninger for både nasjonal og internasjonal transport på vei mot lavutslippssamfunnet, sier han.

Samferdselsminister Jon Georg Dale fremhever at dette er også prosjekter som vil styrke sjøtransportens konkurransekraft ved utvikling av autonom lasthåndtering: – Norge ligger langt framme i utviklingen av smart og grønn maritim industri og disse prosjektene vil være fyrtårn som mange vil følge med på, sier Dale.

Fremtidens klimanøytrale industri
Yara har fått innvilget 26 millioner kroner til et PILOT-E-prosjekt som skal gå foran i å utvikle løsninger for fremtidens klimanøytrale industri. Sammen med Nel Hydrogen skal Yara bidra til utvikling og realisering av en verdikjede for grønn mineralgjødsel. Ambisjonen er å realisere utslippsfri mineralgjødselproduksjon gjennom innovative løsninger for kostnadseffektiv hydrogenproduksjon fra fornybare kilder.

Elkem har dessuten fått 10 millioner kroner i støtte til et prosjekt som vil kutte bruken av fossilt kull i selskapets produksjon av silisium- og ferrosilisium legeringer.