Back

Gratis råvare gir grønne forretningsmuligheter

Norge, Sverige og Danmark har gode forutsetninger for å utvikle fremtidige arbeidsplasser i smarte verdikjeder basert på biologisk avfall og biprodukter.

Alexandra Maria Almasi, prosjektleder i OREEC, vi kaste nytt lys over mulighetene i den sirkulære bioøkonomien, under NoRest-konferansen i København i slutten av oktober. Der skal hun presenterer den helt ferske rapporten – «The Circular Bioeconomy in Scandinavia». Rapporten gir en oversikt over visjoner, scenarier og veikart for utviklingen av den sirkulære bioøkonomien i Norge, Sverige og Danmark.
Arbeidet med rapporten, som er en del av arbeidsoppdraget til prosjektet SusValueWaste, har vært ledet av OREECs prosjektleder Marianne Rist-Larsen Reime. Rapporten er et viktig innspill i prosjektets videre foresightprosess.

– Vi ser et stort potensial for å skape nye og bærekraftige verdikjeder, sier prosjektleder Marianne Rist-Larsen Reime i OREEC.
– Vi ser et stort potensial for å skape nye og bærekraftige verdikjeder, sier prosjektleder Marianne Rist-Larsen Reime i OREEC.

Må få opp nye verdikjeder
– Prosjektet har et særlig fokus på å analysere avfallsstrømmer og biprodukter. Dette er strømmer av biomasse som ansees å ha et stort potensial for å skape nye og bærekraftige verdikjeder, påpeker Marianne Rist-Larsen Reime. Som et ledd i dette inviterer OREEC utvalgte eksperter på tvers av sektorer til fremtidsrettede diskusjoner om innovativ og bærekraftig utnyttelse av ulike organiske sidestrømmer og plussprodukter.
Det finnes en rekke tiltak og visjoner for hvordan man skal få til dette i de tre skandinaviske landene, som på hvert sitt vis arbeider med å utvikle en sirkulær bioøkonomi. Grunnlagsrapporten avslører en svært ulik tilnærming i de tre landene, noe som blant annet gjenspeiler det enkelte lands komparative fortrinn, dominerende industribransjer og sterke nasjonale tradisjoner.

Norge: må ut av oljeknipa
I Norge er det lagt vekt på at man må samarbeide mer på tvers av sektorer for å nå fulle potensialet av den sirkulære bioøkonomi. Tilrettelegging av nye og innovative bransjer som kan styrke den grønne konkurransekraften ansees som særlig viktig i Norge, som et ledd i å gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i petroleumssektoren.
Bioøkonomi har sterk statlig støtte, og det er etablert flere finansieringsmuligheter for forskning og innovasjon på dette feltet. En rekke norske bedrifter, som Borregard, har da også lykkes i å gjøre bruk av biprodukter.

Norge, Sverige og Danmark har ulike tilnærminger til hvordan landene best skal lykkes med å foredle bioavfallet sitt, forteller prosjektleder Alexandra Maria Almasi i OREEC.
Norge, Sverige og Danmark har ulike tilnærminger til hvordan landene best skal lykkes med å foredle bioavfallet sitt, forteller prosjektleder Alexandra Maria Almasi i OREEC.

Sverige: skogen «det grønne gullet»
Sverige betrakter forskning og innovasjon som veien å gå for å oppnå en vellykket overgang til en biobasert økonomi. Kartleggingen av den sirkulære bioøkonomien i Sverige viser en sterk grad av forsknings- og innovasjonsbasert aktivitet, utviklet i tett dialog med industrien og akademia.
Lange og sterke tradisjoner innen skogindustrien preger den svenske bioøkonomien, ikke minst på grunn av sine iboende mulighet til å utvikle arbeidsplasser og bærekraftig vekst over hele landet.

Danmark: landbruket tar grep
I Danmark er tilnærmingen til biobasert økonomi i stor grad orientert rundt forretnings- og eksportmuligheter, spesielt knyttet til avfallssektoren. Danmark legger stor vekt på å utvikle en bærekraftig bioøkonomi.
Så vel offentlige som private aktører og lokalsamfunn er opptatt av å utnytte biprodukter og avfallsstrømmer som råvarer. Blant de ledende aktørene er også den tradisjonelle landbrukssektoren, som både er effektiv og produktiv i å foredle verdier fra biomasse.

Konferanse i København
25. – 26. oktober arrangeres København-konferansen «Research and Innovation Pathways Towards a Circular Bio-economy (NoRest)».
Konferansen tar for seg utviklingen av den fremtidige bioøkonomien, på basis av behovet for bærekraftig ressursbruk, økende etterspørselen etter mat og energi, og behovet for å frikoble økonomisk vekst fra miljøødeleggelser.
NoRest er et fellesarrangement mellom de tre forskningsprosjektene CYCLE, BioSmart og SusValueWaste, finansiert av Forskningsrådets BIONÆR –program (Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer). OREEC er partner i SusValueWaste, som ledes av OREEC-partner NIFU.