Back

Sweco holdt foredrag på verdenskongress

Sweco-gjengen på IWA.: Øystein Rapp (t.v.), Torbjørn Friborg og Lars Enander fra Sweco Lillestrøm holdt hver sine presentasjoner under verdenskonferansen, her sammen med Erle Kristvik (fra Sweco Ski) og Svein Erik Bakken (Sweco Vækerø) som var deltagere på konferansen. Foto: Sweco

Swecos avdeling i Lillestrøm deltok med ikke mindre enn tre ulike innlegg IWA World Water Congress & Exhibition i København, 11.-15. september.

IWA er en global organisasjon for aktører innen vannbransjen, med medlemmer fra 140 land. Danmarks miljøminister deltok under åpningen av konferansen. Programdirektøren for FNs vannkonferanse (2023 UN Water Conference) presenterte et veikart for å nå bærekraftmålene.
I år var over 10.000 deltakere samlet i København, der temaet var vannbransjens progresjon i forhold til FNs bærekraftsmål. Konferansen var spesielt knyttet opp mot bærekraftsmål nummer 6, som handler om å sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Sweco Norges avdeling Lillestrøm, som har drøye 30 ansatte, stilte på konferansen med etterspurt ekspertise innen fagområdene vann og avløp, landskapsarkitektur og vei:

  • Øystein Rapp holdt en presentasjon om overvannshåndtering og erfaringer fra bekkeåpningsprosjekter.
  • Torbjørn Friborg fortalte om arbeidet med tilpasningsstrategier til stigende havnivå og stormflo i arktiske byer.
  • Lars Enander holdt et foredrag, sammen med Gunnar Bjørnson i Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA), om bærekraftig strategi for rensing av overløp og forurenset overvann til Nitelva under kraftige regnskyll.

Sistnevnte tok for seg bygging av et nytt mekanisk og kjemisk behandlingstrinn for NRA i tilknytning til eksisterende renseanlegg, som vil tillate behandling av avløstopper under kraftig regn. Med en betydelig høyere total behandlingskapasitet er det er mulig å øke kapasiteten på transportsystemet for å unngå hyppige overløpshendelser.
Det nye overløps- og overvannsbehandlingstrinnet har gitt NRA et verktøy for å håndtere mer ekstreme avrenningssituasjoner i fremtiden.