Back

Vil ha bredt samarbeid om elektrifisering

Nettselskapene, elektrobransjen og næringslivet har en felles interesse av å etablere flere bærekraftige løsninger gjennom elektrifisering.

Nettkapasiteten er begrensing for økt elektrifisering på Romerike. Dette vil elektroinstallatøren Smart Elektro gjøre noe med – i samarbeid med nettselskapet Elvia.

Det er mange utfordringer som må overvinnes for å lykkes med å gjennomføre det grønne skiftet. Dette var tema da Smart Elektro hadde et åpent dialogmøte med Elvia, på Scene 5.

For Smart Elektro var hensikten med møtet todelt. Entreprenøren ønsker at Elvia skal være enda mer på ballen i forhold til de lokale utfordringene, samtidig som det er viktig å dele erfaringer og finne gode samarbeidsløsninger.

Elvia vil gjerne få et tettere samspill med lokale energisystemer om lokal produksjon og lokal lagring. Nettselskapet er også opptatt av kunnskapsdeling.

Begrenset nettkapasitet

Nettkapasiteten er imidlertid en klar begrensing for elektrifiseringen av vår region. Leverandører av elanlegg opplever at behandlingstiden kan strekke seg opp mot et år. For dem medfører en stadig tregere saksbehandlingen dessuten tap av anerkjennelse.

Smart Elektro har levert over 200 anlegg i Norge, sammen med Fortum. Selskapet opplever store variasjoner i behandlingstider hos de ulike nettselskapene. Regelverksbegrensninger er en utfordring på en rekke områder

Daglig leder Thor Bergli i Smart Elektro er opptatt av å samarbeid om å rydde hindringer av veien for en effektiv elektrifisering på Romerike.

Må finne nye løsninger

Solkraft møter store utfordringer rundt politiske og regulatoriske beslutninger. Her pekes det mot Danmark som har langt bedre løsninger i Danmark, der det – i motsetning til Norge – tillates egne fordelingsnett for store kunder.

I fremtiden kan det være aktuelt å se å løse effektutforingen ved hjelp av hydrogen. Provisoriske strømanlegg til leie, sammen med batterier, kan også bli nødvendig for å utløse flere utslippsfrie byggeplasser. Ved utleie og gjenbruk av brukte transformatorer kan slike anlegg også kobles opp mot høyspent, blant annet for å betjene et kraftig økende antall elektriske gravemaskiner