Back

Vil fylle flytende biogass

Akershus fylkeskommune har bevilget 540.000 kroner i tilskudd til Esval Miljøpark til planlegging av en fyllestasjon for flytende biogass i Nes.

Nes vil bli en foregangskommune dersom vi får etablert Akershus sin aller første fyllestasjonen for flytende biogass i Esval miljøpark, påpeker prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen.

– Nes kommune går foran og vil etablere den første fyllestasjonen i Akershus. Det blir kortreist biogass i Esval miljøpark, som både har biogassproduksjon og en del lastebiltrafikk, forteller prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen.

Esval miljøpark har Romerikes eneste biogassanlegg. Daglig kjører 80-90 lastebiler inn og ut av parken med husholdningsavfall og jordmasser, samt matavfall til Romerike biogassanlegg. Etablering av en fyllestasjon for biogass

vil gjøre det mulig å få disse lastebilene over på fossilfritt drivstoff.
Den daglige tungtrafikken til parken vil være et godt grunnlag for å skape inntjening for fyllestasjonen.

Store ambisjoner i kommunen
I Nes kommunes «Kommunedelplan for klima, energi og miljø (2019-2020)» er det vedtatt å tilrettelegge for etablering av en slik fyllestasjon. Styret for Esval miljøpark vil bidra til å oppfylle dette vedtaket – og ønsker å få realisert en fyllestasjon ved innkjøringen til miljøparken.

Det innledende planleggingsprosjektet er beregnet å koste drøyt 1,4 millioner kroner. Støtten fra Akershus fylkeskommune har derfor vært avgjørende for å kunne starte opp planleggingen av en fyllestasjon for komprimert og flytende biogass, påpeker Heiberg.

Prosjektet omfatter både en kartlegging og analyse av behovet, regulering og innplassering av stasjonen, inngåelse av intensjonsavtaler med transportører og forberedelse av en søknad om investeringsstøtte fra Enova for utbygging.

Møter krav til fossilfri transport
Det nystartede prosjektet vil forhåpentlig resultere i bygging av en fyllestasjon for komprimert og flytende biogass, slik at både lettere og tyngre lastebiler kan fylle.

Prosjektleder Heiberg viser til at dette vil møte kravene som stadig flere kommuner stiller om fossilfri transport ved sine tjenestekjøp.

– Både kjøretøy og fylleinfrastruktur må være på plass for å kunne oppfylle disse kravene. Busser og renovasjonsbiler kan gå på komprimert biogass, men tyngre lastebiler trenger flytende biogass, forklarer hun.

Prosjektaktørene
Prosjekteier er Esval Miljøpark Nes KF. Samarbeidspartnerne omfatter Nes kommune, Nes miljøpark AS (jordrenseanlegg eid av AF-gruppen, Gunnar Holth grusforretning og Esval miljøpark), Romerike biogassanlegg (eid og drevet av Oslo kommune ved Energigjenvinningsetaten), NordRen (drifter renovasjonstjenestene for Nes kommune), Aga Clean Energy og Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Prosjektansvarlig er styreleder Heidi Bruun Woldsnes i Esval miljøpark Nes KF. Prosjektleder er Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm