Back

Snekrer løsninger for smarte samfunn

Kunnskapsbyen, lokalt næringsliv og forskningsinstitusjoner har gått sammen med kommunene Lillestrøm og Lørenskog om å bygge kompetanse på digitalisering.

Onsdag den 13. mars var 26 personer samlet til en workshop for å jobbe med innovasjonsideer til smarte kommuner. Målet for arbeidet er på sikt å etablere en kompetanseklynge for innovasjon og digitalisering på Nedre Romerike.

Kunnskapsbyens direktør Daniel Ras-Vidal åpnet med å snakke om nødvendigheten av å bygge en felles plattform for klyngesatsningen. Han la vekt på innovasjonsdriverne i økosystemet som er vesentlige for å skape momentum.

– Det er viktig at slike satsninger er næringslivsdrevet og har fokus på vekstpotensialet for næringslivet. Klyngesatsningen må også tydeliggjøre det offentliges behov og hva man vil løse gjennom klyngen, sa han.

Sikkert og smart
Sentralt i arbeidet med smarte byer er infrastruktur. Mye av fokuset på teknologi i denne samlingen var derfor rettet mot datainnsamling og analyse av store datamengder.

Petter Kvalvik, portfolio manager digitalization hos IFE, fortalte om instituttets forskning innenfor digitalisering.

Petter Kvalvik, portfolio manager digitalization i Institutt for Energiteknikk Halden (IFE) orienterte om IFEs forskning. Han tok for seg satsningsområdene innenfor digitalisering og bruk av data lake teknologi til innsamling, organisering, forvaltning og analyse av store datamengder.

Kvalvik fortalte om instituttets forskning innenfor digitalisering.Kvalvik påpekte viktigheten av styring og kontroll av data (Data Governance), med kvalitet på data og datakilder samt personvern og sikkerhet. Data i smarte byer handler om å optimalisere prosesser, tilgjengeliggjøring av data for industri og næringsliv samt å bedre innbyggertjenester.

– En sentral utfordring vil være eierskapet til dataene og hvordan dette kan forvaltes på en trygg og sikker måte, påpekte Kvalvik.

Gode støttespillere
Det ble fokusert på kompetanse og kunnskapssamarbeid gjennom et Quadruple helix samarbeid mellom næringslivet, kommunen, innbyggerne og forskningen.
Marianne Riddervold Kahrs, seniorrådgiver smarte byer & samfunn i Smart Innovation Norway fortalte om deres satsning på smarte byer og samfunn. Thomas Dehli Cleve og Michael Irgens fra TargetEveryone AS presenterte en plattform for kildedata og presentasjon av Big Data i et kommersielt perspektiv.

Smart Innovation Norway har utviklet en metodikk for arbeid med Smart By-prosjekter i kommuner over hele landet på tvers av ulike sektorer og bransjer. Driverne i deres Smart By-satsning er bærekraft og miljø, samarbeid og kompetanse, teknologi og digitalisering.

Smart Innovation Norway vil også være en samarbeidspartner og støttespiller for klyngesatsningen i vår region. Arbeidet vil skje gjennom en klyngemetodikk som skal stimulere til intraprenørskap og bærekraftige innovasjonsprosjekter for å styrke næringslivets konkurranseevne og bidra til økt verdiskapning i regionen.

Konkrete utfordringer
Gruppen hadde også ambisjoner om å avdekke konkrete innovasjonsprosjekter for regionen. Det ble jobbet frem tre innsatsområder som arbeidsgruppene skal jobbe videre med:

  • Uønskede hendelser ved overvannsproblematikk
  • Mobilitetsanalyse og datainnsamlingsportal for kartlegging og analyse av kildedata for mobilitet, energi og eiendomsutvikling i sentrumskjernen
  • Målere for armaturstyring i bysentrum, sensorikk for innhenting av data, trygge og sikre byrom

En styringsgruppe skal jobbe frem en strategiplan for klyngen. Flere interessenter fra næringslivet vil også bli involvert i det videre arbeidet.