Back

Bygger trygghet rundt pasienter med Kols

Kommunen Ullensaker, Eidsvoll, Fet, og Lørenskog, samt Ahus og LHL starter et prosjekt for å forebygge reinnleggelser av Kols-pasienter.

Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg i Helse Sør Øst støtter det nye forebyggingsprosjektet med 450.000 kroner. Interreg Sverige-Norge-prosjektet SOL – Support quality of life har vært en pådriver for å få dette prosjektet på plass.
– Egen mestring gir kvalitet til livet. I SOL har vi hatt som hovedmål å gjøre innbyggere mest mulig sjølhjulpne og trygge i eget hjem. Det er en av hovedgrunnene til at vi er med i dette prosjektet også, påpeker prosjektleder Anne Gunvor Nystrøm, som også er rådgiver i Ullensaker kommune.

– Vi vil undersøke hvordan innleggelsene kan forebygges på en god måte, sier seksjonsleder Elisabeth Fahlstrøm (t.v.) ved seksjon for Behandlingshjelpemidler på Ahus, her sammen med Anne Gunvor Nystrømsom er rådgiver i Ullensaker kommune.

Et bedre helsetilbud
Kontaktpersonen for prosjektet, Elisabeth Fahlstrøm – som dessuten er Ahus sin representant i SOL – forteller at prosjektet er et naturlig sted å begynne for å kartlegge mulighetene for å forebygge reinnleggelser av Kolspasienter.

Akershus universitetssykehus har den eldre pasient som en av fire strategiske satsninger i sin utviklingsplan. En overordnet målsetning er å gi bedre helsetilbud til eldre, på tvers av fagmiljø i sykehuset og på tvers av tjenestenivå, blant annet gjennom utvikling av tilbud for hjemmesykehus til eldre.

– Ved hjelp av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke skal det lages intervjuskjemaer til pasienter som skal bli intervjuet både i hjemmene sine og under innleggelser på sykehus. Deretter kan vi sammenlikne svar for å undersøke hvordan innleggelsene kan forebygges på en god måte, sier Fahlstrøm som er seksjonsleder ved seksjon for Behandlingshjelpemidler på Ahus.

Tettere samhandling
Ahus ser også dette i sammenheng med et prosjekt om avstandsoppfølging, som en mulig start for hjemmesykehus for eldre. En slik løsning forutsetter et godt samarbeid med kommune, fastleger og andre tjenesteaktører.

Samarbeid er selve nøkkelen til å kunne skape gode løsninger, påpeker prosjektleder i SOL, Marit Heiberg.
– Jeg er glad for at SOL-prosjektet har bidratt til å knytte tettere kontakt og utløse sterkere samhandling mellom kommuner og sykehus, noe som har vært en forutsetning for å få dette prosjektet opp og gå, sier Heiberg.
Prosjektet som skal forebygge innleggelser av pasienter med Kols-forverrelser har oppstart høsten 2018.