Back

Forsker på temaer i SOL-prosjektet

Masterstudentene Elise Flakk Nordang og Maren Jernberg Hovden ble inspirert av SOL-prosjektet da de skulle velge forskningsområde.

De to studentene går begge på masterstudiet «Empowerment og helsefremmende arbeid», ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Studiet har fokus både på fagpersonell og brukernes medvirkning i helse- og omsorgstjenester.
Presenterte oppgavene de er i gang med, under et forskningsseminar i regi av SOL-prosjektet, på Scene 5 i Lillestrøm.
– Det er inspirerende at studenter tar del i prosjektet og setter i gang slike prosesser, sier Kunnskapsbyens Marit Heiberg, som leder velferdsteknologiprosjektet SOL – Support quality of life.

– God omsorg handler også om å gjøre folk i stand til å klare seg selv, sier masterstudent Elise Flakk Nordang ved HiOA.

Trygghetsteknologi og individuell tilrettelegging
Elise Flakk Nordang vil se nærmere på hvordan brukerne tas med for å videreutvikle kvaliteten på mobile trygghetsalarmer.
– I Norge har vi en høy levealder. Det er bra. Å ivareta helsen til en eldre befolkning på best mulig måte, skaper likevel utfordringer. Vi vet et fem av seks mottakere av kommunale omsorgstjenester bor hjemme – og mange av dem har behov for mobile trygghetsalarmer, forteller Nordang.
Trygghetsalarmer som også kan brukes utendørs, med mulig GPS-sporing og direkte kommunikasjon med pleier, er med på å skape trygge rammer og hjelper brukeren å mestre hverdagen sin.
– Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe, men å gjøre folk i stand til å klare seg selv. En trygghetsalarm bidrar til det. Den er med på å bygge relasjoner til pleierne, sier Nordang som vil undersøke brukernes erfaringer og opplevelser av den mobile trygghetsalarmen og hvordan alarmen fungerer som kommunikasjonsenhet.

– Pårørende ønsker å bli bedre inkludert av helsepersonell, sier masterstudent Maren Jernberg Hovden ved HiOA.

Fokus på de pårørende
I sin masteroppgave undersøker Maren Jernberg Hovden samhandling og kommunikasjon mellom pårørende og helse- og omsorgspersonellet i hjelpeapparatet.
Hovden er opptatt av de pårørendes erfaringer med en velferdsteknologisk kommunikasjonsplattform og i hvilken grad dette påvirker deres oppfatning av blant annet medvirkning, trygghet og hvordan det spiller inn på deres hverdag. Hun vil analysere erfaringene med bruk av kommunikasjonsløsningen JodaCare, som er en dialogplattform for informasjonsutveksling mellom bruker, pårørende og helsepersonell.
– Pårørende er positive til tekniske kommunikasjonsløsninger og de ønsker å bli bedre inkludert av helsepersonell, sier Maren Jernberg Hovden.
Det er også nødvendig å høre pårørendes erfaringer med bruken av teknologiske løsninger for at produktene skal svare til deres behov.
– Innsatsen fra pårørende tilsvarer omlag 130.000 årsverk. Samtidig vet vi at mange har dårligere helse og lavere deltakelse i arbeidslivet enn resten av befolkningen. Pårørende yter omsorg som er viktig for både tjenestemottaker og velferdssamfunnet og fortjener større oppmerksomhet, sier hun.

De to studentene fremla oppgavene sine under et seminar om forskningsprosjektet som har tatt for seg innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten. Forskningen som er blitt ledet av førsteamanuensis Kristin Halvorsen ved HiOA, har analysert muligheter og barrierer i kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum. Forskningsprosjektet, som er koblet til velferdsteknologiprosjektet SOL – Support quality of life, er støttet av Regionalt forskningsfond Hovedstaden.