Back

Finpusser klimaprofilen

Klimasatsingen til Aurskog-Høland kommune har så langt vært konsentrert om avfall, bioenergi, solenergi og bruk av massivtre i bygg. Nå skal også bilene bli mer miljøvennlige.

Som den største skogkommunen i Akershus, ønsker Aurskog-Høland å satse på bruk av massivtre – framfor betong – i nye bygg.
– Massivtre er virkelig bra. Det gir en klar miljøgevinst i forhold til en tradisjonell betongkonstruksjon, påpeker miljørådgiver Ole-Christian Østreng.
Mer bruk av tre er i tråd med hovedmålene er kommunens klima- og energiplan, om å redusere klimautslippene, bruke fornybar lokal energi og effektivisere energibruken.

Flisfyring skaper arbeidsplasser
Aurskog-Høland kommune har vært opptatt av å få fram gode, lokalt forankrede klimatiltak. Skogskommunen er blitt en foregangskommune innen bioenergi.
– Vi tar mer og mer av oppvarming vår ved hjelp av lokal flis. Det bidrar også til å skape arbeidsplasser, sier ordfører Roger Evjen.
Selskapet Aurskog-Høland Nærvarme, som drives av fire bønder, driver nå tre flisfyringsanlegg i kommunen.

Kunnskapsbyens nettverk
Aurskog-Høland kommune er medlem av Kunnskapsbyen Lillestrøm og deltar i flere norsk-svenske utviklingsprosjekter.
– Vi tenker miljø og energi i alle byggeprosjektene våre, og ser at vi ligger i forkant av utviklingen på enkelte områder, sier Ole-Christian Østreng.
Kommunen har vært frampå med å søke om midler til klimatiltak. Det har blant annet resulterte i tilskudd fra staten.
– Vi fikk én million kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å utrede mulighetene for å bruke tre i bærende konstruksjoner. Kommunen valgte da – som den aller første i landet – å inngå rammeavtale med en egen trekonsulent (iTRE) som bistår byggeprosjektene med kompetanse innen tre. Det er en kjensgjerning at flere arkitekter, rådgivere og entreprenører har mangelfull kompetanse innen bygging med tre generelt og massivtre spesielt, sier Østreng.

Bønder fanger sola
Grensekommunen er også blitt en pådriver for bruk av solenergi i landbruket, og er en aktiv partner i fornybarprosjektet ecoINSIDE, som ledes av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Prosjektet er støttet av Det Europeiske Regionale Utviklingsfondet (ERDF) gjennom Interreg Sverige- Norge.
Solenergisatsingen innen landbruket Aurskog-Høland kommune startet i 2013 – før ecoINSIDE – etter initiativ fra Thor Christian Tuv hos solenergiutbyggingsselskapet FUSen og Svein Guldal, som er Norges bondelag sin mann innen miljø, klima og fornybar energi. Med IFE (Institutt for energiteknikk) som prosjektleder, i samarbeid
Lokale bønder etablerte et fornybart landbruksprosjekt, sammen med Kjeller vindteknikk, Høland og Setskog El-verk og med IFE (Institutt for energiteknikk) som prosjektleder. I 2015 ble Aurskog-Høland kommune med i ecoINSIDE, og solenergi i landbruket ble da en del av et enda større nettverk. Østreng forteller at kommunen har gjort god bruk av nettverket i ecoINSIDE.

Bygger for sola
Gjennom prosjektet har kommunen fått utført en mulighetsstudie for solenergi av Multiconsult. At kommuner gjør øvelser for å heve kunnskapen sin og se muligheter, legger opp til kursing for å prosjektere og utarbeide anbud riktig, samt kursing for drift, er avgjørende for gode resultater, mener Østreng.
Samarbeidet med Multiconsult via ecoINSIDE har ført til økt bevissthet og kunnskap hos flere i kommunen. Resultatet er at Aurskog-Høland kan ta beslutninger om å satse på solenergi på et tidlig stadium i planleggingsfasen.
– Den nye skolen og omsorgs- og aktivitetssenteret som vi skal bygge, vil få et solanlegg, sier Østreng.

Hurtiglader på gang
– Hittil har vi vært veldig mye byggfokusert. I tillegg til stort areal, har Aurskog-Høland også stor tjenesteproduksjon. Så nå går vi løs på transportsektoren – og retter blikket mot bilparken, sier ordføreren.
Han forteller at kommunen har tatt grep for å få etablert en hurtiglader for elbiler, på Bjørkelangen.
– Det skal vi få til gjennom et godt samarbeid både med grunneiere og tekniske leverandører, sier Evjen.
– I tillegg er vi også opptatt av å få opp flere semihurtig- og normalladere, skyter Østreng inn.
Miljøvernrådgiveren er glad han jobber i Aurskog-Høland kommune: – En kommune kan utgjøre en forskjell på mange områder. For min del er det riktig og viktig å jobbe med mye forskjellig som man vet vil ha betydning for mange mennesker. Å delta i nettverk og samarbeide med andre, i fremoverlente prosjekter, er alfa og omega for å lykkes.