Back

Nordisk samarbeid om avfallsressurser

Esval Miljøpark er norsk partner i et nytt, nordisk EU-prosjekt – CISKA – som skal fremme gjenbruk og verdiskaping basert på avfall.

Prosjektet skal være en pådriver for sirkulære forretningsmodeller i Skandinavia, innen fornybar energi og avfall- og ressurshåndtering. Energibyen Skive er lead partner. Esval Miljøpark i Nes er norsk partner.

CISKA-prosjektet – Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien – er finansiert gjennom EU’s regionale utviklingsprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak. Prosjektet er også støttet av Akershus fylkeskommune og mottar praktisk bistand fra Nes kommune.

Store muligheter i bedre ressursbruk
Prosjektrådgiver Marit Heiberg deltar som innleid konsulent fra Kunnskapsbyen/OREEC. Hun er imponert over mulighetene innen kretsløpsbasert ressursbruk.

– Når den enes avfall blir den andres ressurser, og omformingsprosessene kan kjøres på fornybar energi, da snakker vi virkelig om sirkulær økonomi, sier Heiberg.

Hun viser til at mange husstander er flinke til å sortere matavfallet sitt, slik at det kan resirkuleres. Og Romerike biogassanlegg er langt framme i å produsere både flytende biogass til drivstoff og biogjødsel til landbruket. Anlegget kan dessuten øke produksjonen, hvis næringslivet kan få tilgang til å levere matavfall. Det er det ikke adgang til i dag.

– For at vi skal vi få utnyttet matavfall fra næringslivet, er vi avhengig av å få regulatoriske betingelser på plass, påpeker hun.

Har rigget prosjektorganisasjonen
CISKA er et treårig prosjekt som vil pågå ut 2021. I tillegg til Energibyen Skive, består partnerskapet av Erhvervsakademi Dania, GreenLab Skive, og Esval Miljøpark. Prosjektet har et budsjett på 25 millioner kroner (2,6 millioner euro).

Prosjektet har allerede gjennomført oppstartsmøtet og sitt første partnermøte. Oppstartsmøtet ble holdt host GreenLab Skive, i januar. Her ble det fortatt en avklaring av de administrative rollene for de ulike partnerne i prosjektet.

I juni møttes partnerskapet hos Esval Miljøpark i Nes kommune. Her kom det også fram nye perspektiver som ytterligere forsterker potensialet i partnersamarbeidet. Esval har ansvar for en arbeidspakke om utvikling av nye produkter fra trevirke og hageavfall, jordmasserensing og jordproduksjon, samt nye modeller for behandling og bruk av matavfall.