Back

Stor klimagevinst med biodrivstoff

Biodrivstoff har gode klimaegenskaper når det produseres på riktig måte. I 2020 kan biodrivstoff redusere utslippene fra veitrafikken med nesten 10 prosent, viser en ny utredning fra Miljødirektoratet.

Regjeringen og samarbeidspartiene ble i budsjettforliket for 2016 enige om en plan for trinnvis opptrapping av biodrivstoff fram mot 2020.
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utredet konsekvensene av å trappe opp andelen biodrivstoff til 20 prosent. I dag er kravet til omsetning av biodrivstoff sju prosent.

Asko har inngått en femårig avtale om leveranser av bærekraftig biodrivstoff fra ST1, som er sertifisert etter EUs bærekraftkriterier. Leveransene starter 1. april. Foto: Asko

Betydelig utslippskutt
Et omsetningskrav på 20 prosent vil redusere klimagassutslippene i Norge med cirka 0,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Det tilsvarer en reduksjon på nesten 10 prosent fra dagens utslipp fra veitrafikken på 10 millioner tonn/år.
Andelen avansert biodrivstoff i omsetningskravet foreslås økt fra minst 1,5 prosent i 2017 til åtte prosent i 2020. For å fremme bruken av avansert biodrivstoff telles dette dobbelt innenfor omsetningskravet, slik at én liter teller som to. Åtte prosent avansert biodrivstoff i 2020 vil tilsvare fire prosent i fysisk volum.
Merkostnaden for å erstatte fossil bensin og diesel med biodrivstoff, i tråd med opptrappingsplanen, er beregnet til to milliarder kroner i perioden 2017 til 2020.

Fjerner palmeolje-tvil
Medlemmene i Norsk Petroleumsinstitutt har gått ut med en bransjeerklæring der de forplikter seg til å sikre at alt innkjøpt biodrivstoff fra 1. januar 2017 oppfyller EUs bærekraftskriterier.
– Jeg er stolt av at bransjen utviser samfunnsansvar og går foran med en bransjeerklæring. Bruk av biodrivstoff er nødvendig dersom vi skal nå Norges klimamål, men det er avgjørende at biodrivstoffet er bærekraftig, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt.
OREECs Daniel Bügel, som er norske prosjektleder i Green Drive Region – et EU-finansiert transportprosjekt i Interreg Sverige-Norge-programmet – mener det var helt avgjørende at bransjen sørget for å fjerne usikkerheten rundt biodrivstoff.
– I den grad det inngår palmeolje i produktene vil den være bærekraftsertifisert. Uno-X Gruppen går faktisk enda lenger og sier de ikke vil benytte palme-råstoff av noe slag i sine produkter, påpeker Bügel.

– Det var helt avgjørende å få fjernet usikkerheten rundt biodrivstoff, sier prosjektleder Daniel Bügel i Green Drive Region, her ved Uno-X stasjonen i Lillestrøm.

390 millioner liter
Miljødirektoratet anslår at opptrappingsplanen til 20 prosent biodrivstoff i 2020, totalt vil øke behovet for biodrivstoff med inntil 390 millioner liter, sammenliknet med dagens krav. Av dette vil behovet for avansert biodrivstoff være 130 millioner liter. Men det totale volumet vil trolig falle hvis Norge skal nå målene om salg av nullutslippskjøretøy.
Avansert biodrivstoff er framstilt av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk og skogbruk. Flere norske virksomheter planlegger å starte opp ny produksjon av avansert biodrivstoff, men ikke innen 2020. Fram til da vil derfor det meste av biodrivstoffet omsatt i Norge bli importert.
– Biodrivstoff er uansett en begrenset ressurs som – i en overgangsperiode – kan bidra til reduserte utslipp fra den eksisterende bilparken. For å opprettholde utslippsreduksjonene i transportsektoren vil det på sikt være nødvendig at biodrivstoff forbeholdes luftfart, sjøtransport og tunge kjøretøyer. For personbiler og mindre varebiler vil batteri- eller brenselcelle-teknologi trolig være løsningen, sier Bügel.
Det nye omsetningskravet omfatter ikke biogass, selv om biogass gir en meget høy klimagevinst.

Drivstoffselskapene Circle K, Esso, Uno-X, YX og St1 som alle er medlemmer av Norsk Petroleumsinstitutt, står for 97 prosent av leveransene til det norske drivstoffmarkedet.