Back

Viken-kommunene skjerper transportkravene

Hele 46 kommuner, fire innkjøpssamarbeid og Viken fylkes kommune tar nå et felles krafttak for å bruke elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av transport til varer og tjenester.

De stiller seg bak en felles erklæring om å etterspørre fossilfri transport i sine vare- og tjenesteanskaffelser.

Lillestrøm, Lørenskog og mange andre kommuner stiller allerede slike krav, men det er likevel viktig å få med enda flere kommuner på dette. Offentlige virksomheter vil er være sentrale bestillere dersom Norge skal klare å forsere overgangen til lavutslippssamfunnet.

– Må bruke innkjøpsmakten

– Kommuner og fylkeskommuner i Norge kjøper varer og tjenester for mer enn 200 milliarder kroner årlig. Vi i Viken har stor innkjøpsmakt, og mulighet til å være viktig en pådriver gjennom innkjøpene våre, påpekte fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen under fremleggelsen av felleserklæringen.

Erklæringen ble lansert med en signeringsseremoni under oppstarten av Klima Viken, som ble markert med en stor konferanse på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Kunnskapsbyens Jon Eriken (t.v.) applauderer det nye Viken-initiativet. Her er han sammen med prosjektleder Jan Carsten Gjerløw i H2Truck, ved fyllestasjonen for Askos hydrogenlastebiler i Trondheim.

Kunnskapsbyen applauderer

– Det er suverent at kommunene går sammen om et slikt fellesinitiativ. Dette vil forsterke etterspørselen etter utslippsfrie løsninger. Initiativet er også i tråd med det nordiske prosjektet, Cleancon, som Kunnskapsbyen er med i. Der jobber vi med hele verdikjeden for å få flere utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, sier prosjektleder Jon Eriksen.

Han tror Viken-initiativet også kan få stor betydning for satsingen til H2Truck, som har samlet sentrale transportaktører, leverandører av hydrogenlastebiler og tilbydere av infrastruktur, med mål om å få 100 hydrogenlastebiler på veiene i Oslo- og Viken-regionen.

Sender signal til markedet

– Det er en stor fordel at kommunene står sammen og sender et tydelig signal til markedet om hvilken retning det går i, sier prosjektleder Erik Gathen i Klimasats-prosjektet «Klimarådgivning i anskaffelser».

Mange Viken-kommuner samarbeider om felles innkjøp av varer og tjenester. Ved å stå sammen og stille likelydende krav og kriterier, vil de bli mer forutsigbare for leverandørene av transporttjenester. Slik vil de også kunne utløse en varig og stadig raskere reduksjon av utslippene fra transportsektoren.