Back

Løfter fram offentlig innkjøp av treprodukter

Skogen byr på store muligheter for offentlige innkjøpere. De kan unngå unødvendige fossile innkjøp ved å benytte grønne og innovative anskaffelser som strategiske verktøy.

Skogen er råvare for produkter innen bygg, transport, energi og i tjenesteproduksjon. Men hvor stor andel av de offentlige innkjøpene som kan erstattes med tre er ikke fastlagt.

En prosjektgruppe utgått av Kunnskapsbyen Lillestrøm skal nå beregne det samlede omfanget av mulighetsrommet for leveranser fra skogen. Sluttresultatet skal foreligge i løpet av april.

Prosjektgruppen er knyttet opp mot det arbeidet som pågår i Interreg-prosjekt The bioeconomy region. Én av hovedaktivitetene i dette Interreg-prosjektet er nettopp å vise hvordan det offentlige kan utløse mer næringsvirksomhet for de skogbaserte verdikjedene gjennom sine anskaffelser.

Skogbaserte verdikjeder har stort potensial, mener arbeidsgruppen som var samlet til workshop på Gardemoen 26. januar. Ola Rostad (t.v.), Dag Molteberg, Marianne Rist Larsen Reime, Carlos Myrebøe og Gunnar Olofsson skal beregne mulighetsrommet for trebaserte leveranser til det offentlige.

Satte sammen spesialist-team

Østfold fylkeskommune og Akershus fylkeskommune er sentrale partnere i The bioeconomy region. De ville gjerne vite hvilke muligheter næringslivet og forskningen ser for å erstatte løsninger basert på fossile råvarer med løsninger basert på tre. For å få en oppdatert oversikt og en presentasjon av dette lyste de ut en konkurranse, forteller prosjektleder Marianne Rist Larsen Reime.

– Vi har selv ikke spisskompetanse på dette spørsmålet, derfor jobber vi tett med et team av fagspesialister. Vår rolle blir å få fram kunnskapen dette teamet sitter på og så få presentert dette på en slik måte at det kan brukes i informasjonsmøter og workshops med offentlige virksomheter, sier hun.

Reime fremholder at økt bruk av grønne og innovative anskaffelser som strategiske verktøy, vil komme aktører innen fornybar energi og miljøteknologi til stor nytte.

 

Handler for 500 milliarder kroner

– Det offentlige – som kjøper inn for over 500 milliarder kroner i året – legger nå særlig stor vekt på områdene bygg/anlegg og transport. Dialog og kompetanseheving trengs innenfor mange områder, men i dette prosjektet er det skoglig bioøkonomi som er fokus, sier Reime.

Sentralt i arbeidet er også Tretorget AS ved Ola Rostad. Gjennom et samarbeid med OREEC er det også engasjert et faglig team som har en unik bredde i sin kompetanse. I tillegg til Rostad som også jobber sammen med OREEC i andre prosjekt, består teamet av representanter fra Treteknisk institutt, Norske Skog Saugbrugs AS og Gunnar Olofsson AB. De startet den innledende datainnsamlingen med en workshop på Gardemoen 26. januar.

– Med dette teamet på plass tror jeg at vi får et kick-start på å få beskrevet mulighetsrommet, sier Marianne R-L Reime.

Resultatene fra workshopen vil bli sammenholdt med de litteraturstudier og eventuelt komplettert med ytterligere intervjuer og ytterligere kunnskapsinnhenting. Gruppene skal deretter strukturere informasjonen og presentere den på en slik måte at den er til nytte for de offentlige virksomhetene.

Faglig sterk prosjektgruppe

Hovedleverandøren for dette oppdraget er Kunnskapsbyen Lillestrøm, gjennom OREEC-nettverket. Prosjektet ledes av Marianne R-L Reime som har nøkkelkompetanse innen koordinering, prosessutvikling, pedagogikk og kommunikasjon. Hun har sine faglige styrker innen de tverrgående fagområdene bioøkonomi og sirkulær økonomi og har erfaring fra prosjekter i Skandinavia og Europa.

Underleverandører for oppdraget er daglig leder i Tretorget AS ved Ola Rostad, rådgiver Carlos Myrebøe ved Treteknisk institutt, development manager Dag Molteberg hos Norske Skog Saugbrugs AS og Gunnar Olofsson gjennom sitt eget foretak, Gunnar Olofsson AB.